یکشنبه 31 تیر : دودانگه-

جلسه با رئیس آموزش و پرورش و معاونان محترم
جهت اعزام دانش آموزان به دوره طلایه داران فردا